Second Logo

Egyházi esküvő


Az alábbiakban megpróbálunk segítséget nyújtani abban, hogy tájákozódni tudjatok a különböző felekezetek egyházi liturgiájában. 
Részletesen olvashattok arról, hogy mi a feltétele az egyházi szertartásnak,milyen okiratokat kell benyújtani az egyházi esküvőhöz.
 

RÓMAI KATOLIKUS ESKETÉS

Abban az esetben, ha mind a menyasszony, mind a vőlegény katolikus, egyikük lakhelye szerinti plébániához kell fordulniuk óhajukkal, és ha másként nem döntenek, az esküvőt is ott kell megtartaniuk. Amennyiben azonban egy másik, számukra valamilyen okból kedves templomban szeretnének összeházasodni, külön kérelemmel kell élniük.

Bejelentkezés?

Az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal kell bejelentkezni, mert a párnak az esküvő előtt jegyesoktatáson kell részt vennie. Amennyiben mindketten római katolikusok, egyaránt illetékes a vőlegény és a menyasszony lakhelye szerinti plébánia is, de másik templom is választható az esküvő színhelyéül. Ilyenkor a lakóhely szerinti plébános úgynevezett elbocsátót állít ki, hogy a választott templomban adhassák össze a jegyeseket. Római katolikus esküvő esetén a bejelentkezéshez a következő okmányokra és iratokra van még szükség: A keresztelő plébánia által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi keresztlevél.

Más vallásúak?

Római katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus. Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő gyermekeiket katolikus szellemben neveli majd. Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, püspöki engedély szükséges az esketéshez és a római katolikus félnek ilyenkor is alá kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot. Ha a jegyesek egyike sem katolikus, nincs lehetőség azonnali római katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a katekumenátust (a felkészülést), a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell keresztelkedni és ezt követően kerülhet sor katolikus szertartás szerinti esketésre.

Jegyesoktatás?

A jegyesoktatás a házasság szentségéről, az együttélésről szól, felkészülést jelent a gyermeknevelésre, a születésszabályozásra, a keresztény otthon megteremtésére, a hit gyakorlására, részleteiben tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket, az adandó válaszokat és azok jelentőségét. A beszélgetések során a pap közelebbről is megismeri a jegyespár lelkületét, múltját és jelenét, ami lehetővé teszi, hogy személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk az esketés során.

Az esküvő előtt a katolikus jegyeseknek szentgyónást kell végezniük.

Esküvői szertartás?

A bevonulás többféle módon történhet, a helyi szokások vagy megbeszélés szerint:

– mindenki együtt vonul be: elől az eskető pap, mögötte a vőlegény (egyedül vagy pl. édesanyja, tanúja, stb. kíséretében), majd a menyasszony (egyedül vagy pl. édesapja, tanúja, stb. kíséretében) végül a tanúk (hacsak nem a vőlegény és menyasszony mellett vonulnak).

– az eskető pap a vőlegény előtt vonul (egyedül vagy pl. édesanyja, tanúja, stb. kíséretében), a vőlegényt a tanúk követik és az oltár elé érkezve visszafordulnak, majd a menyasszony vonul be (egyedül vagy pl. édesapja, tanúja, stb. kíséretében).

– az eskető pap és a tanúk nem vonulnak, csak a vőlegény (egyedül vagy pl. édesanyja, tanúja, stb. kíséretében), aki az oltár elé érkezve visszafordul, majd a menyasszony vonul be (egyedül vagy pl. édesapja, tanúja, stb. kíséretében).

A bevonulás után a hívek üdvözlésére és a könyörgésre kerül sor, majd a pap szentírási szakaszokat olvas fel az egybegyűlteknek. A római katolikus esküvő során a jegyesek az eskető pap és két tanú előtt szolgáltatják ki egymásnak a szentséget, kinyilvánítják házassági szándékukat, hűséget fogadnak és ígérik hogy vállalják a házasságukból születendő gyermekeket. A házasságkötés szertartása során az eskető pap a házasulandókhoz szól, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak, majd a jegyesek egymás kezét megfogják, a pap pedig kezeiket stólával (hosszú, szalag formájú liturgikus ruha) összekötik. Ekkor mondják ki a jegyesek a boldogító „akarom”-ot. Ezután ősi magyar szokás szerint esküvel erősítik meg az ígéretüket. A pap ezt követően megáldja a gyűrűket, amiket a férj és a feleség a szeretet és a hűség jeléül egymás ujjára húz. A gyűrűhúzást követően a pap és a násznép egyetemes könyörgéssel kérik a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat, majd a pap nászáldást kér a házastársakra. Elimádkozzák a Mi Atyánk imádságot, ha pedig a házasok kívánják, megáldozhatnak a násznéppel együtt. A záró áldás után a pap vezeti ki az ifjú házasokat a templomból.

 

EVANGÉLIKUS ESKETÉS

Az egyházi esküvőn két ember szerelme kerül előtérbe. Hitükn szerint a szerelem a teremtő Isten ajándéka a férfi és nő számára. Ezért az egyházi esküvőt a hálaadás és az öröm jellemzi. Akik házasságot kötnek, esküvel erősítik meg, hogy a házasság szeretet-közösségében hűségesen kitartanak egymás mellett egész életük során. Ehhez kérik Isten áldását, vagyis azt, hogy aki megáldotta a férfi és a nő házasságát általában, áldja meg az övékét is.
 
A házasfelek a tanúkkal bevonulnak, és az oltár elé állnak. Az esketési szertartás első részének mottója: “Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának! Járuljunk eléje hálaadással, és örvendezzünk neki dicséretekkel!” (Zsolt 95) 

Ebben a részben hangzik el a bevezető zsoltár, a közös imádság, hálát adva Istennek azért, hogy szeretetben egymáshoz vezette őket, és kérve őt azért, hogy hűségük igaz legyen, szeretetük pedig önfeláldozó. Ezt követi a lelkész prédikációja, amely több a puszta szónál és az emberi tanácsoknál, benne az élő Isten üzenete szólal meg a jegyespár felé. A lelkész személyre szólóan választja meg a prédikáció alapigéjét. Ez az ige akár egy egész életen át kísérheti és vezetheti a házaspárt.

A második részben a lelkész azokat a bibliai igéket olvassa fel, amelyek a házasság isteni rendjéről beszélnek. Ezt követően az esketési kérdéseket teszi fel a lelkész, először mindig a férfinak, majd a nőnek. A kérdésekre adott válaszukkal egymás számára és Isten színe előtt kijelentik a házasulandók, hogy egymást szeretik és Isten rendje szerint kívánnak egymással házasságban élni. A kérdéseket a gyűrűzés követi, amikor lelkész a nő és a férfi jobb kezének gyűrűsujjára húzza gyűrűket és ezeket a szavakat mondja: “Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást.”

Az eskütételhez és a házasság megáldásához a házasfelek az oltárhoz térdelnek, és jobb kezüket nyújtják egymásnak. A gyülekezet felállva hallgatja az esküt. Majd a lelkész megállja a házasságot úgy hogy eloszor a pár összekulcsolt kezére, majd a fejükre teszi a kezét és áldó szöveget mond.

Az utolsó rész az imádságé és az áldásé. A befejező imádságban a hálaadás szavai szólalnak meg az eddigiekért és Isten áldásának kérése hangzik el a házaspár előtt álló útra. Majd ezt követően a házaspár először mondhatja el közösen az Úrtól tanult imádságot. A szertartást a lelkész áldással fejezi be.

 

ELVÁLTAK ESKETÉSE

Új kezdet lehetősége

illusztráció

Evangélikus felfogás szerint az elváltak esketése bizonyos feltételekkel lehetséges. Válásnál nincsen vétlen fél Isten színe előtt. Ám Isten nem veti meg a töredelmes és megtört szívet “Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.” (Zsolt 51,17-18). Mégis az új kezdet lehetőségéhez hozzátartozik a saját vétkesség felismerése és elismerése. A Krisztus kegyelmében és erejében bizakodó előretekintés szerint Isten segítségével harcolni lehet saját bűneink ellen is.
További szolgáltatásaink